تبلیغات
بوی یاس

بوی یاس
وبلاگ سیاسی مذهبی بوی یاس (فدایی ولایت )

منجی از نظر تاریخ و ادیان

منبع: پژوهشکده باقرالعلوم
نویسنده: امیر نعمتی لیمائی
 
به باور زرتشتیان، در روزگار پس از زرتشت، در پایان هر هزاره یك منجی از نسل زرتشت ظهور خواهد كرد
آدمیزاد از دیرین‌ترین زمان و از آن هنگام كه یارا یافت تا ابتدایی ترین جوامع را تشكیل دهد همواره در آرزوی جامعه‌ای آرمانی كه شالوده‌اش بر پایه‌های عدل بنا شده باشد، بوده است. البته به تبع امیدی چنین در ذهن و اندیشه‌اش، در جستجو و منتظر ظهور شخصیتی توانمند بوده كه بر تشكیل چنین جامعه ای قادر باشد.
درحقیقت، باورمندی به ظهور منجی در میان اقوام گوناگون چندان كتمان ناپذیر است كه نه تنها اقوام معتقد به ادیان ابراهیمی بلكه پیروان ادیان و مذاهبی كه اصطلاحا غیر ابراهیمی و غیرالهی نامیده می‌شوند را نیز شامل می‌شود. لازم به ذكر است نگارنده در این كوتاه جستار در پی آن است تا به واكاوی هرچند مختصر مبحث منجی در میان اقوام و ملل مختلف بپردازد و شرحی كوتاه از باورها و اعتقادات آنان درباره كسی كه دادگستری پیشه اوست، بیان دارد.
منجی باوری در ادیان غیر ابراهیمی
برابر با تاریخ، در كنه پیشینه ادیان غیر ابراهیمی اعتقاد به اصل رستگاری و نجات انسان توسط یك منجی در آخرالزمان اصلی خدشه ناپذیر است. به عنوان نمونه پیروان هندوئیسم، دادگستر اسطوره‌ای خویش را، كالكی می‌خوانند و آن را جلوه ای از ویشنو، یكی از خدایان هندوان، می‌دانند. در كتاب‌ها یی چون دداتك، اوپانیشاد، باسك و... مشخصه‌های فراوانی برای این مظهر ویشنو كه به هنگام ظهورش بر اسبی سپید سوار و شمشیری درخشان چون ستاره دنباله دار به دست دارد، ذكر شده است. او بر ابرها سوار است و بر كوه‌های خاور و باختر زمین حكم می‌راند، دین خدا را زنده می‌گرداند و یكی می‌كند. كالكی، كسی است كه دنیا به او برمی گردد، خدا او را دوست دارد و از بندگان خاص خداست و نامش مبارك و فرخنده است.
كند و كاو اسناد و منابع بودایی نیز نمایانگر آن است كه پیروان بودا نیز به ظهور منجی معتقدند. برپایه باورهای مذهبی بوداییان، هر فرد بودایی موظف است در انتظار ظهور بودای پنجم باشد.
پیروان آیین ایران باستان یعنی دین زرتشت كه به فرموده پیامبر اسلام(ص) دینی است الهی و پیروانش در زمره اهل كتاب به شمار می‌آیند، اما براساس تقسیم بندی‌های رایج در میان دین پژوهان در زمره ادیان ابراهیمی نمی توان برشمردش، ظهور منجی امری بدیهی است. به باور زرتشتیان، در روزگار پس از زرتشت، در پایان هر هزاره یك منجی از نسل زرتشت ظهور خواهد نمود. پس از ظهور منجی‌های یكم و دوم در فاصله زمانی 3000 سال پس از زرتشت، سوشیانت ظهور خواهد كرد و به پایمردی او كه نجات دهنده بزرگ جهان است، بشر به نیكبختی آرمانی خواهد رسید. گفتنی است براساس منابع مذهبی اصلی زرتشتی چون اوستا، زند و دینكرد، سوشیانت از ایران و از حوالی دریاچه چی چست برخواهد خاست، اما در كتاب جاماسب نامه كه در زمره منابع مذهبی آیین زرتشت نیست، جاماسب، در ذكر جزئیات ظهور سوشیانت به نقل از زرتشت، برخاستن او را مرتبط با سرزمین تازیان (اعراب) می‌داند كه كلامی تامل برانگیز است. خلاصه آن كه به باور زرتشتیان با ظهور سوشیانت، دروغ و ناراستی شكست خواهد خورد، فقر و تنگدستی ریشه كن خواهد شد و مردم دنیا همه هم پندار، هم گفتار و هم كردار خواهند شد.
نكته: منجی اسلام، مهدی است كه نه تنها عدل برپا می‌دارد و اسلام را احیا می‌كند، بلكه همه ادیان را به حالت حقیقی خویش بازمی گرداند كه آن هم چیزی جز اسلام نیست
دیگر اقوام و پیروان دیگر ادیان غیرابراهیمی نیز منجی باوری در اندیشه شان رخنمون ویژه‌ای دارد. از جهت نمونه می‌توان به سرخپوستان بومی آمریكای مركزی اشاره داشت كه ظهور، كوتزلكوتل، از اساسی ترین پایه‌های عقیدتی شان به شمار می‌آید. گروهی از اقوام ساكن در اسكاندیناوی نیز بدان باور بودند كه اودین، با نیروی برتری كه خداوند به او ارزانی داشته است ظهور نموده و مردم دنیا را از بلاهای پرشمار و جنگ‌های خانمانسوز رهایی خواهد بخشید. به عنوان یك نتیجه می‌توان گفت آنچه از بررسی قصص مذهبی، افسانه‌ها  و اسطوره‌ها  بر می‌آید آن است كه به تقریب در میان بیشتر اقوام متمدن و غیرمتمدن تاریخ جهان عقیده به ظهور منجی را به گونه‌ای می‌توان دید.
 
منجی باوری در ادیان ابراهیمی
در ادیان سه گانه ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) نیز باورمندی به ظهور منجی چهره ای بارز و هویدا دارد. در كتاب مقدس یهودیان، عهد عتیق، اشاره‌های افزونی به رهایی بخش آخر الزمان شده است. او كسی است كه به یاری و فرمان یهوه ستمكاران را درمانده و زار خواهد ساخت، فرزندان بینوا را نجات خواهد بخشید، بر فقیر و ندار و مسكین كرم خواهد كرد و آفتاب عدل او بر سراسر دنیا خواهد تابید. به باور یهودیان، این منجی، كه كمربند كمرش عدالت خواهد بود و كمربند میانش امانت، ماشیح (مسیح) نام دارد كه البته با عیسی مسیح آیین مسیحیت متفاوت است. پیشوایان و خاخام‌های یهود بر آن باورند كه ظهور مسیح و فعالیت او برای بهبود وضع جهان و برقراری عدل، صلح و آرامش میان همه اقوام جزو تقدیرالهی در سرآغاز آفرینش بوده است. بنا به این باور ظهور ماشیح در آخرالزمان از پیش از خلقت در زمره مقدرات خداوندی بوده است.
شایسته است یاد شود یهودیان در درازنای تاریخ اعتقاد به ظهور منجی را همواره همچون یك وظیفه مقدس برشمرده اند. به باور یهود، ماشیح انسانی است به مانند دیگر انسان‌ها ، اما برخوردار از جلوه و جبروت الهی. او دنیا را با نور خویش كه جلوه‌ای از نور یهوه است روشن خواهد نمود. لازم به ذكر است، برخی ماشیح را همان داوود پنداشته‌‌اند. شماری ماشیح را از خاندان داوود برشمرده‌اند و گروهی نیز بر آن عقیده‌اند كه خداوند داوود دیگری در آخرالزمان برای رستگاری و رهایی مردمان خواهد فرستاد كه همان ماشیح می‌باشد.در شالوده آیین مسیح نیز منجی باوری دیده می‌شود. فارقلیط كه به معنای شفاعت كننده، آرامش بخش و یاری رسان است، نام اولین منجی آیین مسیح است. خالی از لطف نیست اگر گفته آید مانی كه در روزگار فرمانروایی ساسانیان بر ایران دعوی پیامبری كرد و حتی به دربار شاپور راه یافت، اما سرانجام به دستور موبد موبدان، كرتیر، كشته شد خود را فارقیلطی می‌خواند كه عیسی وعده داده بود.
فارقلیط براساس نوشته‌های عهد جدید كسی است كه پس از عیسی ظهور می‌یابد و عدل و دادگستری پیشه می‌سازد. البته درباره این كه فارقلیط چه كسی می‌تواند باشد، در طول تاریخ در میان صاحبنظران مسیحی اختلاف نظر وجود داشته است، اما آنچه روشن است پیروان مسیحیت امروزه بر آن باورند كه خود عیسی مسیح دگربار و به صورت غیرمنتظره به جهان مادی باز خواهد گشت و اوست كه جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود. آیین مسیح ضمن تاكید بر غیرمنتظره بودن و نامعلوم بودن زمان بازگشت عیسی مسیح، هدف از بازگشت عیسی(ع) را ایجاد حكومتی الهی می‌داند. با این وجود نشانه‌ها یی برای بازگشت وی برشمرده است. از آن جمله می‌توان به نوشته انجیل متی اشاره نمود: «عنقریب بعد از آن آزمایش سخت، خورشید تیره و تار می‌گردد و ماه نور خود را از دست خواهد داد و ستارگان هم افول خواهند كرد...و سپس آثار و علائم ظهور آن مرد آسمانی آشكار خواهد شد و... آن گاه عیسی از ابرهای آسمان با جلال، شكوه و قدرت فرود خواهد آمد.»
در آیین اسلام نیز مساله اعتقاد به منجی مساله ای پراهمیت و بسیار دیرین است. از نشانه‌های قدیمی بودن بحث منجی در اسلام جدا از مباحث كلامی پیشوایان مذهبی، ظهور تاریخی مدعیان دروغین مهدویت از صدر اسلام گرفته تا روزگار معاصر است. منجی اسلام، مهدی است كه نه تنها عدل برپا می‌دارد و اسلام را احیا می‌كند، بلكه همه ادیان را به حالت حقیقی خویش باز می‌گرداند كه آن هم چیزی جز اسلام نیست. با این وصف اسلام شیعی و اسلام سنی را در این باره تفاوت‌ها یی است كه بحث و بررسی آنها خود مجالی دیگر می‌طلبد و مثنوی هفتاد من كاغذی دیگر. بهتر آن است كه بماند برای شاید وقتی دیگر.
www.boyeyass.mihanblog.com/post/category/5

برای ظهور قائم آل محمد صلواتطبقه بندی: مقالات،
برچسب ها: مقالات، مهدویت، منجی، تاریخ، موعود، ادیان، اسلام، مسیحیت، یهودیت، ادیان ابراهیمی، زرتشت،
[ پنجشنبه 20 بهمن 1390 ] [ 11:13 ب.ظ ] [ رضا مردانه ]
درباره وبلاگ

خدایا تا ظهور آقامان امام خامنه ای را برایمان نگه دار .
آمین


یاس یعنی بوی دل بوی بهشت / یاس یعنی فاطمه حیدر سرشت
امار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
پخش زنده حرم امامان معصوم و اماکن مقدس وصیت نامه شهدای 8 سال دفاع مقدس خاطرات و داستان های زمان جنگ تصاویری از شهدا و امام شهدا یکی از بزرگترین مراجع حدیث شعر های امام خامنه ای تصاویری از امام خامنه ای شعر های امام خمینی پیامک و سخن بزرگان دانستنی ها